Terveystarkastukset

Terveystarkastukset

Työterveyshuollon ammattihenkilöt määrittelevät yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa terveystarkastuksen sisällön, joka on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Tarpeiden arvioinnissa ja terveystarkastuksen sisällön suunnittelussa hyödynnetään toimialaa ja työpaikkaa koskevia tietoja sekä työpaikan riskinarvioinnin ja työpaikkaselvityksen tuloksia. 

Terveystarkastusta tehtäessä on otettava huomioon työntekijän terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn kokonaisuus ja erityisesti työn ja terveyden välinen yhteys. Uudessa asetuksessa (708/2013) terveystarkastuksen merkitystä korostetaan voimavaroja lisäävänä, jatkuvana ja suunnitelmallisena työkyvyn seurannan välineenä. Lisäksi asetuksessa painotetaan työssä selviytymisen mahdollisuuksien arvioimista ja tukemista sekä työn sopeuttamista työntekijän voimavaroihin, terveyteen ja työ- ja toimintakykyyn. Terveystarkastusten tavoitteena on näin mahdollisimman varhainen tarpeellisen hoidon ja kuntoutustarpeen selvittäminen, hoitoon ja kuntoutukseen ohjaaminen sekä hoidon ja kuntoutuksen seurannan suunnittelu, työkyvyttömyyden ehkäisy ja työhön paluun tuki. Terveystarkastuksen perusteella arvioidaan ohjauksen ja neuvonnan tarve ja laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhteistyössä työntekijän kanssa työkyvyn tukemiseksi.

TERVEYSTARKASTUS ERITYISTÄ SAIRASTUMISEN VAARAA AIHEUTTAVISSA TÖISSÄ

Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (alkutarkastus ja määräaikaistarkastus) terveystarkastus kohdistuu työpaikkaselvityksessä havaittujen riski- ja kuormitustekijöiden varhaiseen havaitsemiseen ja ehkäisyyn. Terveystarkastuksen tulosten perusteella työpaikalle annetaan työkelpoisuuslausunto työntekijän terveydellisistä edellytyksistä jatkaa altisteisessa työssä. Työntekijälle annettava lausunto kohdistuu aina työntekijän senhetkisiin tehtäviin ja terveydellisiin edellytyksiin suoriutua niistä. Tulokset terveystarkastuksista, jotka on teetetty erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä työskenteleville, voi antaa ryhmämuotoisena. Lausunnossa voi lisäksi antaa tietoa työhön liittyvien tutkimusten tuloksista, kuten audiogrammista, biomonitoroinnista ja spirometriasta. Näissä tapauksissa lausuntoon voi liittää suosituksia työolosuhteiden seuraamiseksi ja toimenpiteiden suuntaamiseksi, esimerkiksi lausunnon suojainten tarpeesta. 

Terveystarkastukset työhön tultaessa on tehtävä ennen työhön ryhtymistä tai viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta niissä töissä ja ammateissa, joissa on erityinen sairastumisen vaara. Tarkastuksissa arvioidaan työhön tulijan sopivuutta suunniteltuun työtehtävään. Arvioinnin tulee perustua työn aiheuttamiin erityisvaatimuksiin ja lääketieteellisiin havaintoihin tai tietoihin aikaisemmista sairauksista. Työterveyshoitaja kirjoittaa työhönsopivuuslausunnon, jos työntekijä on luokiteltu sopivaksi kyseiseen työhön. Jos kyseessä on rajoitteita työhön sopivuuden suhteen, ainoastaan työterveyslääkäri voi kirjoittaa lausunnon.

TYÖHÖNSIJOITUSTARKASTUS

Työhönsijoitustarkastus niihin töihin, joissa ei ole eritystä sairastumisen vaaraa, arvioi työn sopivuutta työntekijälle. Tarkastuksessa arvioidaan myös työkykyä ja työntekijän selviytymismahdollisuuksia työssä. Tarkastuksen tehtävänä ei ole arvioida työntekijän työmotivaatiota tai ennustaa työssä menestymistä siltä osin, kun arvio ei perustu lääketieteellisiin havaintoihin tai tutkimuksiin. Tarkastuksen lähtökohtana on, että työssä selviytymisedellytyksiä on mahdollista parantaa, kun ongelmiin puututaan ajoissa. Samalla annetaan tietoja terveyden edistämisestä työssä.

TERVEYDENSEURANTATARKASTUS

Terveydenseurantatarkastus kohdistuu sekä työntekijän voimavarojen että työn hallinnan vahvistamiseen, työkyvyttömyysriskin varhaiseen toteamiseen ja pitkäaikaissairauksien riskitekijöihin. Tarkastuksella selvitetään myös sitä, miten sairaudet ja oireet vaikuttavat työhön. Työntekijän voimavarojen kartoitus sisältää ammattitaidon ja osaamisen kehittymisen, psyykkisen ja fyysisen työkyvyn, työn ja muun elämän tasapainon sekä terveellisten elämäntapojen hallinnan.

TERVEYSTARKASTUKSEN KULKU

1. Kerro asiakkaalle työterveystarkastuksen tarkoitus

2. Käy asiakkaan kanssa läpi esitietolomake

3. Tarkista asiakkaan työnkuva ja arvioi terveydentila haastattelun avulla

4. Selvitä ja arvioi asiakkaan mahdollinen yksilöllinen altistuminen ja työn vaaratekijät, kerro asiakkaalle altisteiden ja vaarojen terveysvaikutuksista. Huomioi työn terveydelle asettamat erityisvaatimukset. Selvitä myös aiempi työhistoria ja koulutustausta.

5. Anna neuvoja tarvittavien henkilösuojaimien käytöstä ja tarvittaessa työergonomiasta

6. Tarkista ja anna tarvittavat rokotukset (huomioi tartuntatautilain edellyttämät rokotukset)

7. Tee toimintasuunnitelman mukaiset tutkimukset ja laboratoriokokeet

8. Anna lähete ja ohjeet muualla tehtäviin laboratorio– ja röntgentutkimuksiin. Huomaa: Käyntityyppi=1.

9. Laadi henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhteistyössä työntekijän kanssa työkyvyn tukemiseksi. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa työntekijää hahmottamaan oma tilanteensa, löytää keinot työkyvyn ja työssä suoriutumisen edistämiseksi sekä työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Lähtökohtana ovat työntekijän arvio omasta tilanteestaan ja hänen tarpeensa. 

10. Kerro johtopäätökset tarkastuksesta ja jatkotoimet 

11. Varaa tarvittaessa aika työterveyslääkärille, työterveyspsykologille tai työfysioterapeutille

12. Kirjoita tarvittaessa terveystarkastuslausunto TTARK-lehdelle tai varaa tarvittaessa työterveyslääkärille aika

TyötERVEYSTARKAsTUKSEN KIRJAAMINEN TTHTAR-lehdelle

Käyntisyy A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennalta ehkäisy

TERVEYSTARKASTUS: koulutus, työhistoria, nykyinen työnkuva ja työolosuhteet, altisteet, elämäntilanne

NYKYTILA: terveydentila, lääkitys, suvun sairaudet

TERVEYTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT: terveystottumukset, tupakointi, alkoholin käyttö, liikunta, ruokavalio, uni ja nukkuminen, paino

TUTKIMUKSET: (yrityskohtaiset ohjeet toimintasuunnitelmassa)
– verenpaine, kuulo, spirometria, näkö, muut toimintasuunnitelman mukaiset laboratoriotutkimukset
– huumevirtsanäyte (jos sovittu suunnitelmassa)
– rokotussuojan tarkistus

TIETOJEN ANTAMINEN JA NEUVONTA:
– Suojainten käyttö
– Työterveyshuollon palvelut, tarvittaessa lisätietojen tilaaminen aikaisemmista työterveyshuolloista ja tutkimuslaitoksista.

 SUUNNITELMA / POHDINTA:

Terveyssuunnitelman laatiminen asiakkaan kanssa – tarpeet, tavoitteet, sovitut toimenpiteet ja niiden toteuttajat, aikataulu ja miten suunnitelmaa seurataan.

TILASTOINTI

Terveystarkastus tilastoidaan ajankäytön mukaan 30 – 45 – 60 – 75 – 90 min ajoilla,

perusterveystarkastus / määräaikaistarkastus erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa työtehtävissä