Työnantajalle

 

Lakisääteinen työterveyshuolto

Työnantajan lakisääteisenä velvollisuutena on järjestää työntekijöilleen työterveyshuolto.

Työpaikkaselvitys on työterveyshuoltotoiminnan perusta. Työpaikkaselvityksen avulla muodostetaan käsitys työpaikasta, sen vaaratekijöistä ja riskeistä sekä henkilöstöstä. Työpaikkaselvitys tehdään, kun aloitetaan toiminta uuden työpaikan kanssa, ja jos työskentelyolosuhteet työpaikassa muuttuvat merkittävästi. Hyvä työpaikka edistää oma-aloitteisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä. Työantajan ja työntekijän edellytetään myös toimivan yhteistoiminnassa työsuojelun edistämiseksi työpaikalla. Näihin lähtökohtiin perustuu toimiva työterveysyhteistyö, jolla tarkoitetaan työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan työpaikkaselvityksen pohjalta.

Työterveyshuolto tekee toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi, tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin, työntekijöiden, työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto seuraa vajaakuntoisen työntekijän työssä selviämistä. Työterveyshuolto antaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijän terveyttä koskevissa asioissa. Lakisääteiset terveystarkastukset tehdään, kun työssä esiintyy erityistä sairauden vaaraa tai terveysvaatimuksia.

Lakisääteinen työterveyshuolto

Työterveyshuollon korvauksen määrä

Lisätietoa lakisääteisen työterveyshuollon ydintehtävistä  >>>

Työpaikkaselvitykset

Työpaikkaselvitys tehdään, kun kyseessä on  uusi työpaikka tai uusi työtehtävä ja aina kun kun työolosuhteet muuttuvat merkittävästi fysikaalisten, kemiallisten, biologisten, ergonomisten tai psyykkisten kuormitustekijöiden osalta.

Työpaikkaselvityksessä selvitetään:

  • työstä ja työpaikan sekä työyhteisön oloista johtuvat terveysvaarat ja haitat
  • haittojen terveydellinen merkitys
  • käytettävät aineet, laitteet, ergonomia, työtilat, työmenetelmät ja niiden muutokset
  • työn psyykkinen ja fyysinen kuormittavuus
  • työn tapaturma- ja väkivaltavaara

Toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmalla tarkoitetaan etukäteen laadittua, hyvään työterveyshuoltokäytäntöön perustuvaa yhteisesti sovittua kirjallista suunnitelmaa, jonka mukaan toimintaa toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu työpaikkaselvitykseen ja työpaikan olosuhdekartoitukseen. Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä määritellään tarpeet, laaditaan konkreettiset tavoitteet ja sovitaan toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla sovitaan vaikuttavuuden arvioinnin kohteista.

 

 

Vastaanottoaikojen peruminen ja siirtäminen

Otathan yhteyttä ajanvaraukseemme p.06-2410 2310